Wybierz stronę

Na niniejszej stronie przedstawiamy Regulamin oraz Politykę Prywatności korzystania z naszego Serwisu.

Regulamin sprzedaży i zamawiania online konsultacji i produktów na webinarze w ramach korzystania z oferty dostępnej na stronie www: kobiecastronainwestowania.pl.

I. DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:

 1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad sprzedaży Konsultacji oraz Produktów;
 2. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, tj. Poland Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-755), pod adresem: ul. Szafarnia 11 lok. F8, posiadająca numery NIP 5833149786 oraz REGON 221605597, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000408987;
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Strona – kobiecastronainwestowania.pl;
 5. Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online na Stronie;
 6. Konsultacje – usługi sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych usług;
 7. Produkty – towary sprzedawane bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych towarów;
 8. Webinar – szkolenie organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez Administratora, transmitowane w Internecie w czasie rzeczywistym, umożliwiające uczestnikom interaktywny udział;
 9. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Konsultacji lub Produktów;
 10. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony;
 11. Zamówienie – wyrażenie woli zakupu Konsultacji lub Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na Stronie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, które odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania;

II. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży Konsultacji i Produktów za pośrednictwem Serwisu na Stronie.
 2. Użytkownik składający Zamówienie w Serwisie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 3. Poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie urządzenia Użytkownika oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych w zakresie łącza internetowego Użytkownika.
 6. W przypadku przerw technicznych lub innych ograniczeń w dostępie do Serwisu Administrator będzie o tym informował na Stronie.
 7. Administrator zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie wprowadzenia odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się wówczas jedynie w zakresie nieuregulowanym osobnym regulaminem.

III.  UCZESTNICTWO W WEBINARZE

 1. Uczestnicy Webinarów oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom niebiorącym udziału w szkoleniach lub coachingach bez pisemnej zgody Administratora i twórcy.
 2. Uczestniczenie w Webinarze wymaga odpowiedniego łącza internetowego spełniającego wymogi techniczne pozwalające na niezakłócony przebieg sesji online, o co zadbać musi uczestnik.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, terminu, miejsca Webinaru oraz zawiadomienia o tym uczestnika z możliwym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku zbyt małej liczby chętnych do uczestniczenia w danym Webinarze Administrator ma prawo do jego odwołania lub przeniesienia na inny termin.

IV. ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik składa zamówienie w zakresie wybranych Konsultacji i Produktów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Przejdź do kasy” na stronie Serwisu.
 2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Znam i akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.
 3. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego systemu płatności online na zasadach tam opublikowanych.
 4. Po wysłaniu kompletnego formularza zamówienia Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę systemu płatności w celu finalizacji płatności, następnie zaś otrzyma automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail z informacją o prawidłowym złożeniu Zamówienia.
 5. Do zawarcia Umowy dojdzie po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu autoryzowanego systemu płatności online i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Użytkownika oferty.
 6. Zamówienie realizowane jest po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej za pomocą dostępnego w Serwisie systemu płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danej Konsultacji lub Produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach są podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 7. Korzystanie z Konsultacji i Produktów zamieszczonych w Serwisie jest również możliwe poprzez udzielenie zgody na comiesięczne obciążenie wskazanej karty płatniczej Użytkownika Serwisu albo poprzez inne opłacenie abonamentu, w wysokościach wskazanych w Serwisie.
 8. Po otrzymaniu płatności Administrator lub osoba trzecia wskazana przy opisie Konsultacji lub Produktu rozpocznie świadczenie Konsultacji lub dostawę Produktu w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej w Serwisie Administratora i w zakresie zamówionej Konsultacji lub Produktu po uzgodnieniu szczegółów z Użytkownikiem.
 9. Użytkownik po dokonaniu płatności za wybrane u Administratora Konsultację lub Produkt, może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby.
 10. Korzystanie z Serwisu jest również możliwe za pomocą płatności cyklicznych.
 11. Zawartość danego pakietu abonamentowego, za który należna jest płatność cykliczna określona jest w Serwisie.
 12. Wybierając możliwość płatności cyklicznych, Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie wskazanej karty płatniczej, należącej do Użytkownika, kwotą w wysokości wskazanej w wybranym przez Użytkownika pakiecie abonamentowym.
 13. Zgodę na wyżej wymienione obciążenia Użytkownik wyraża na odrębnym formularzu, wskazując numer karty kredytowej, debetowej lub innej właściwej karty płatniczej, datę ważności wskazanej karty płatniczej oraz pozostałych danych niezbędnych do uiszczenia opłaty.
 14. Opłata miesięczna uiszczana jest co miesiąc z góry, za każdy miesiąc, kiedy Użytkownik pozostaje zarejestrowanym użytkownikiem wybranego pakietu abonamentowego. W związku z tym, okresy miesięczne biegną od dnia rejestracji aż do odpowiadającego mu dnia w kolejnym miesiącu.
 15. Pierwszym dniem pobierania opłaty jest dzień, w którym Użytkownik wybrał dany pakiet abonamentowy oraz zobowiązał się do ponoszenia cyklicznej opłaty.
 16. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania na wskazanej karcie płatniczej, ustalonej w pakiecie abonamentowym kwoty.
 17. W przypadku braku zapłaty, wynikającej z braku odpowiednich środków na wskazanym rachunku bankowym, Użytkownik otrzyma maila z informacją o nieudanej próbie pobrania środków. Po trzech nieudanych próbach pobrania środków, dostęp abonamentowy zostanie anulowany.
 18. Administrator może w dowolnym momencie podnieść wysokość opłaty miesięcznej. Użytkownik będzie informowany o wszelkich podwyżkach opłaty miesięcznej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, drogą mailową. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej wysokości opłaty miesięcznej, może wypowiedzieć umowę.
 19. Wypowiedzenie umowy ma skutek na koniec danego okresu rozliczeniowego, za który została już pobrana opłata abonamentowa.

V. ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
 2. Użytkownicy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany obowiązującego regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Użytkowników, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

VI. CENA

 1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na Stronie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 2. W sytuacji, gdy Użytkownik nie odbywa umówionej Konsultacji bez telefonicznego lub mailowego poinformowania o rezygnacji z zarezerwowanego terminu Administratora minimum 3 dni wcześniej, dokonana opłata za udział nie podlega zwrotowi.

VII.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikowi posiadającemu status konsumenta tj. osobie fizycznej, która dokonuje nabycia Konsultacji lub Produktów nie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 14- dniowego terminu odstąpienia.
 3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora info@kobiecastronainwestowania.pl zatytułowanej ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania Konsultacji oraz Produktów zamówionych na łamach Serwisu.

VIII.  GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. w przypadku zapisu na uczestnictwo w Webinarze bądź przy zapisie na Wyzwanie – w postaci imienia oraz adresu e-mail,
  2. w przypadku złożenia Zamówienia – w postaci danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko) oraz danych kontaktowych (adres e- mail oraz telefon kontaktowy), ewentualnie numeru NIP i danych koniecznych do wystawienia faktury VAT;
 1. Administrator przetwarza dane osobowe:
  1. na podstawie zawartej umowy – w celu wykonania czynności związanych z realizacją i wykonaniem Zamówienia,
  2. na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, wynikającego m.in przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości, obowiązku rozpatrywania reklamacji – w celu wykonania obowiązków prawnych,
  3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez Administratora oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych;
 2. Administrator będzie przetwarzał dane przez następujący okres czasu:
  1. na podstawie zawartej umowy – przez okres jej realizacji, a po tym czasie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, tj. okres przedawnienia roszczeń,
  2. na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przez okres wyznaczony przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi, prawem cywilnym,
  3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing własnych usług – przez okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przez okres do czasu odwołania zgody.
 3. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym, m.in w zakresie e-mail marketingu, usług hostingowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być kancelarie prawne, dostawcy realizujący usługi informatyczne. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym firmom zewnętrznym na ich własny użytek.
 4. Podanie danych osobowych w formularzu Zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Użytkownika powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na Stronie. W przypadku zapisu na uczestnictwo w Webinarze bądź przy zapisie na Wyzwanie, podanie danych jest warunkiem skorzystania z usługi.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Użytkownika niekompletnych jego danych lub gdy dane podane przez Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe.
 7. Niewysłanie przez Użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 8. Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. O ile jest to technicznie możliwe, przeniesienia danych może nastąpić do innego administratora. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
  7. prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

IX. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami Regulaminu. Zgłoszenia Użytkownik dokonuje w drodze przesłania wiadomości mailowej na adres: info@kobiecastronainwestowania.pl z dopiskiem w temacie wiadomości ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE.
 2. Administrator odpowie na zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 3. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Użytkownika kwoty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Użytkownika pod warunkiem zgłoszenia zasadnej reklamacji zgodnie z zapisami Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po upływie roku od dnia sprzedaży.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny dla każdego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 12.06.2019 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.  Zasady podstawowe

Poland Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-755) przy ul. Szafarnia 11 lok. F8, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000408987, posiadająca numery REGON: 221605597 oraz NIP: 5833149786, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, zwana dalej „Spółką”, właściciel serwisów kobiecastronainwestowania.pl oraz asystent.dwiemarty.pl (zwanych dalej „Serwis”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników jej Serwisu.

Spółka:

1. przestrzega stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;

2. nie przekazuje danych Użytkowników podmiotom do tego nieuprawnionym;

3. stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione;

4. minimalizuje ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej;

5. ceni i szanuje prywatność Użytkowników w sieci;

Serwis asystent.dwiemarty.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług Serwisu jest możliwość odsłuchiwania przez Użytkowników publikowanych w Serwisie podcastów oraz zapoznawania się z publikowanymi w Serwisie wywiadami oraz wpisami umieszczanymi w prowadzonym w Serwisie blogu.

Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Spółki. Odwiedzając Serwis akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

Słowa pisane w niniejszym dokumencie z dużej litery mają znaczenie nadane w niniejszym dokumencie.

II. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) udostępnionych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub później zmodyfikowanych jest Spółka Poland Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-755) przy ul. Szafarnia 11 lok. F8.

2. Spółka dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03).

3. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, – jeśli wystąpiłaby taka potrzeba – dokonania rozliczeń z Użytkownikiem. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w celach statystycznych, marketingowych lub innych.

4. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Spółka uprawniona jest do ujawniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

5. Spółka uprawniona jest do ujawnienia opracowanych zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników. Ponadto Spółka może przeprowadzać za pośrednictwem Serwisu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Uzyskane odpowiedzi mogą zostać wykorzystane w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz w celu zbiorczego opublikowania ich.

III.  Dane wymagane podczas rejestracji

W formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas pobierania skryptów (skrótów) odcinków Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich następujących danych osobowych: adresu e-mail, nr telefonu, imię.

IV.  Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia

1. Spółka zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wskazanych ustaw, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji, ograniczenia, przeniesienia, usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tych ustaw.
Jeśli Spółka uzyska wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie),

2. Spółka może odmówić usunięcia danych niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, w tym niezbędnych do zablokowania możliwości ponownego skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu, w szczególności pobrania skryptu odcinków. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w innych przepisach prawa. Spółka utrwali dla celów dowodowych fakt korzystania przez Użytkownika z Usług niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

V.  Przechowywanie i ochrona informacji

1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest, jako wydzielona baza danych przechowywana w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych na serwerze należącym do podmiotu trzeciego, w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę, w której zastosowano odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z odpowiednimi przepisami.

2. Spółka daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z Usług i udostępniać o sobie informacje.

VI.  Treści zamieszczane przez Użytkowników

Komentarze oraz lista aktywności zamieszczane na Stronach Internetowych w Serwisie, widoczne są dla wszystkich.

VII.  Informacje wysyłane do Użytkownika

1. Spółka zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności dotyczące zmian w funkcjonowaniu.

2. Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Serwisu mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

VIII.  Strony Internetowe w Serwisie oraz linki do stron osób trzecich

1. Spółka nie sprawuje kontroli, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu oraz nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez administratorów Stron Internetowych w Serwisie lub właścicieli i administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Serwisie.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na Stronie Internetowej w Serwisie lub stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Serwisie odsyłacz.

3. Użytkownik uznaje, że korzysta ze Stron Internetowych w Serwisie oraz stron osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz że Spółka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem ze Stron Internetowych w Serwisie lub stron, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

IX.  Polityka „cookies” – przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika

1. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Spółkę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

2. Spółka używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Celem takiego działania jest także pozyskanie wiedzy o tym, jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają. Spółka wykorzystuje dane pozyskane również poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.

3. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z Usług, ale może spowodować utrudnienia.

4. Spółka oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer www i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Spółką oświadcza, że może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.

5. Spółka gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Serwisu, w tym przez współpracujących ze Spółką reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

6. Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “) tj. Google Analytics, które używają plików cookies i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Spółka zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

X.  Zmiany polityki ochrony prywatności oraz inne postanowienia końcowe

1. Z uwagi na okoliczność, iż Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Serwisu mogą ulegać zmianie, Spółka może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.

2. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Spółka umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Ochrony Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Ochrony Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy niniejszym dokumentem a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Spółkę są udzielone przez Użytkowników zgody.

4. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

5. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących stosowania zasad wskazanych w niniejszym dokumencie, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@ruszamynieruchomosci.pl.

6. Polityka Ochrony Prywatności z dnia 26 maja 2018 r